Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. NIA ACADEMIE BV, ingeschreven bij de KVK onder nummer 72044365, hierna te noemen NIA heeft de volgende Algemene Voorwaarden opgesteld, waarmee de cursist(e) zich bij inschrijving akkoord verklaart:

2. Door middel van de inschrijving voor een cursus bij NIA verklaart de inschrijver akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en verplicht hij/zij zich tot betaling van het cursusgeld.

3. Het cursusgeld wordt geheel bij vooruitbetaling voldaan, per IDEAL-betaling via de website van NIA ACADEMIE.

4. Bij niet betalen en/of niet nakomen van onderdelen uit deze overeenkomst, zal het verschuldigde cursusgeld direct en in haar geheel opeisbaar zijn. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus om welke reden dan ook blijft de betalingsverplichting tot het betalen van het volledige cursusgeld te allen tijde bestaan. Reeds betaald cursusgeld wordt niet gerestitueerd. NIA is niet verplicht een alternatieve cursus of inhaallessen aan te bieden bij voortijdige beëindiging van een opleiding of cursus.

5. Betaling, Rente en Incassokosten. Betaling van de door NIA ACADEMIE gefactureerde bedragen, dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van betaling binnen genoemde termijn, wordt aanspraak gemaakt op 5% rente per maand, vanaf de vervaldag tot de betaling.
Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens "Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten". Bij wanbetaling komen alle kosten, zoals kosten door renteverlies, incasso-, gerechts-, en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de opdrachtgever.

6A. Het bedrag van het inschrijfgeld wordt als korting gegeven op het cursusbedrag. Na ontvangst van de betaling wordt de cursist definitief toegelaten tot de cursus. NIA behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de cursus te annuleren. Mocht de cursus zijn volgeboekt of worden geannuleerd dan volgen de volgende opties: ofwel de inschrijver krijgt de mogelijkheid aangeboden in een volgende cyclus de cursus te volgen, ofwel de inschrijver krijgt het cursusgeld retour. De termijn voor retourbetaling is 2 weken.

6B. Voor studenten die kiezen voor het pakket Interieur Ontwerpen Fase 1,2 en 3, (en het gehele bedrag bij de start van de opleiding betalen) gelden de volgende voorwaarden. We kunnen niet garanderen dat Fase 1,2 of 3 op jouw dichtbij zijnde locatie of voorkeurs dag gegeven wordt. Fase 3 wordt alleen in Nieuwegein en Amsterdam gegeven. Studenten krijgt de mogelijkheid aangeboden in een volgende cyclus de vakopleiding te volgen.

7. Een cursistengroep bestaat uit minimaal 8 personen.

8. Of er een certificaat wordt uitgereikt wordt aangegeven in de cursusomschrijving. Men mag niet meer dan 20% van de lessen missen als men in aanmerking wil komen voor het certificaat. Voor dit certificaat hebben we je geboortedatum nodig.

9. De cursist is verplicht een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) af te sluiten. NIA is niet aansprakelijk van schade die door de cursist is veroorzaakt en waardoor NIA op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Ook valt de aansprakelijkheid voor ongevallen die de cursisten tijdens hun verblijf op school of tijdens reizen, excursies, uitstapjes e.d overkomen, buiten de verantwoordelijkheid van de school.

10. NIA stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of beschadigingen van eigendommen van de cursist.

11. Indien de cursist de deelneming aan de cursus wenst te annuleren, geldt de volgende regeling: annulering in de bedenktijd is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving (De bedenktijd stopt na aanvang van de cursus) en de cursist krijgt het cursusbedrag retour. Bij annulering na 14 dagen wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Annulering kan tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, indien bedenktijd van 14 dagen is verstreken. De termijn voor retourbetaling is 2 weken. Annuleringen dienen schriftelijk en aangetekend te worden verzonden aan het secretariaat te Nassaukade 62N, 1052 CP Amsterdam.

12. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NIA ACADEMIE te Amsterdam en de docent, materiaal uit studiemappen te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Bestelde cursusmappen kunnen helaas niet retour worden genomen.

13. NIA houdt zich het recht voor werk dat gemaakt is door de cursist tijdens de cursus, te gebruiken voor (uitsluitend) promotionele doeleinden voor de NIA ACADEMIE

14. Voor computercursussen geldt: B.Y.O.L. Bring Your Own Laptop, met het programma, muismatje, verse batterijen voor je muis en eventueel verlengsnoer.

15. Voor elk vak kunnen meerdere docenten worden ingezet. We kunnen niet de docent garanderen die in de cursusomschrijving staat. Mocht de desbetreffende docent(e) ziek of verhinderd zijn, dan wordt er een nieuwe datum afgesproken voor de in te halen lessen of we zoeken een vervangende docent.

16. NIA behoudt zich het recht voor het cursusprogramma aan te passen.

17. Eventueel lunch is niet inbegrepen bij de cursusprijs.

18. Men kan kortingsacties niet combineren.

19. Het examengeld is niet bij het lesgeld inbegrepen.

20. Klachten kan men richten aan de onafhankelijke klachtencommissie, voorgezeten door Mr. L.A. Banning. nia.academie@gmail.com