Klachtenprocedure NIA

Klachtenprocedure NIA

Artikel 1: Termen en omschrijvingen

NIA ACADEMIE doet al het mogelijke om het onderwijs op een hoog niveau aan te bieden. Mocht een student zich niettemin toch genoodzaakt zien om een klacht te deponeren – over het onderwijs, docenten of andere aspecten die redelijkerwijs binnen het onderwijsaanbod vallen – dan kent het instituut de volgende klachtenprocedure.

Deze regeling omvat de volgende partijen:
a / NIA Academie– aanbieder van interieuronderwijs (hierna: NIA);
b / NIA-directie, bij monde van directeur R. Verhoeven (hierna: verweerder);
c / klager: een (ex-)leerling/deelnemer/student
d / bevoegd gezag: de klachtencommissie, voorzitter mr. L.A. Banning;  
e / klacht: bezwaar over volgens klager (nagelaten) gedragingen, beloften en beslissingen van verweerder.

Artikel 2: Klacht indienen

1. Een klager die een probleem met (een docent van) NIA ervaart, legt de klacht per e-mail voor aan de directie van NIA: nia.academie@gmail.com.  
2. In het schrijven dienen de volgende zaken duidelijk te worden opgenomen:
a / De NAW-gegevens van de klager;
b / De cursustitel en het cursusnummer;
c / Een heldere en korte omschrijving van de klacht, met vermelding van alle aantoonbare feiten, data, getuigenverklaringen en eventuele op de klacht betrekking hebbende stukken als attachment (in pdf);
d / De dagtekening.
3. De directie van NIA maakt een dossier aan en streeft ernaar om binnen drie weken na ontvangst van de klacht een voorstel voor een oplossing aan te bieden.
4. Als beide partijen hierop tot overeenstemming komen, wordt:
a / De overeenkomst schriftelijk vastgelegd;
b / De klacht als afgehandeld beschouwd;
c / Het dossier gesloten.

Artikel 3: Klachtencommissie

1. Als de klager zich niet kan verenigen met het voorstel van de NIA-directie dan kan hij de klacht voorleggen aan het bevoegd gezag in de vorm van een bezwaarschrift met toelichting.
2. Het besluit van de klager om de klachtencommissie in te schakelen, dient op bovenvermeld e-mailadres aan de NIA-directie te worden doorgegeven. NIA zal een bevestiging van ontvangt sturen aan de klager. Een kopie van het bezwaarschrift met toelichting wordt door de directie van NIA opgenomen in het dossier.
3. Het bezwaarschrift met toelichting en indien van toepassing aanvullende stukken dient aangetekend te worden verzonden en te zijn gericht aan de voorzitter van de klachtencommissie: Hans van der Hart, Rapenburgerstraat 258, 1011 MN Amsterdam.
4. NIA stelt binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift met toelichting een verweer op en doet deze toekomen aan de voorzitter van de klachtencommissie; de klager ontvangt hiervan een schriftelijke kopie.
5. Binnen drie weken na ontvangst van het verweer van NIA volgt uitspraak door de voorzitter van de klachtencommissie; deze is bindend voor NIA.
6. De kosten voor het voorleggen van de klacht aan de klachtencommissie zijn voor rekening van klager en bedragen € 250,- per geschil.

Artikel 4: Termijnen

Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen van 2 maanden zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stellen partijen elkaar hiervan binnen twee weken na ontvangst van de klacht respectievelijk het verweer in kennis.

 

Artikel 5: Vertrouwelijkheid

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

Artikel 6: Bewaartermijn

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en minimaal drie jaar bewaard door NIA.